ديدگاه


ترانه جنجالی و نفی خشونت و اهانت

ترانه جنجال بر انگیز شاهین نجفی دریچه ای جدید بر روی وضعیت بحرانی جامعه ایران گشود. جامعه ایران اکنون حکم جامعه ای ازهم گسیخته را دارد که در برزح میان سنت و مدرنیته گرفتار است و هرج و مرج ناشی از طولانی شدن دوران گذار رفتار بهنجار و قاعده مند را به حاشیه رانده است. عملکرد مخرب حکومتی که مدعی بسط اصول دیانت و ارزش های مذهبی است و اعمال استبدادی مخوف در زیر پوشش دروغین دین بخشی از جامعه روشنفکری رادر پنداری غلط به سمت ارزش تلقی کردن دین ستیزی کشانده است. گویی به سخره گرفتن ارزش ها و باور هایی که بخشی مهم از مردم به آنها معتقدند عملی ساختار شکن و مترقی است و جامعه را به ساحل رهایی رهنمون می سازد!

ادامه

روابط شاه و ساواک به روایت پرویز ثابتی

به تازگی پرویز ثابتی مرد قدرتمند ساواک در 75 سالگی سکوت را شکسته و زبان گشوده تا وضعیت رژیم شاه، مخالفانش و علل سرنگونی آن رژیم را بازگو کند [1]. صدها مدعا در این گفت و گو مطرح گردیده که هر یک باید مستقلا مورد ارزیابی قرار گیرد. نوشتار کنونی فقط یک مدعا از آن همه مدعا را بررسی خواهد کرد.

ادامه

روز جهانی کارگر تجلی گاه مبارزات دمکراتیک ملتها

اول ماه مه مصادف با یازدهم اردیبهشت روزجهانی کارگراست. اتحادیه های کارگری در بیشتر کشورها این روز را به مثابه تنها عیدی که ریشهاش در آسمان نیست، با برگزاری تظاهرات خیابانی به روز جشن و سرور خود تبدیل کرده اند. کارگران شاغل در این روز جهت تعدیل اوضاع جامعه بویژه بخش کم درآمد و بیکاران آن، بشکل وسیعی در این حرکت جمعی شرکت کرده و با یادآوری جانفشانی و از خود گذشتگی های همقطاران کارگر خویش در شیکاگوی آمریکا که در سال 1886 جهت تعدیل شرایط - و کاهش ساعات کار مبارزه کرده بودند گرامی می دارند

ادامه