ديدگاه


برگزاری روز حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت ها

برگزاری روز حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت ها

ادامه

جستارهايى در باب زبان مادرى-بخش دوم

چالش زبان ها - زبان و فرهنگ غير مادي ما

ادامه

جستارهايى در باب زبان مادرى -بخش اول

چالش ميان زبان هاى قومى و زبان فارسى تا پيش از تشكيل دولت و نظام آموزشى متمركز در ايران ( اوايل دهه ى بيست قرن بيستم ) اصلا مطرح نبود. زيرا علاوه بر عدم تمركز سياسى - ادارى، سطح سواد بسيار پايين بود و امكان گسترش نظام آموزشى رايگان و همگانى در ايران وجود نداشت. افزون بر آن شفاهى بودن زبان هاى قومى و همچنين زبان فارسى تا مقطع زمانى مورد اشاره، عامل اصلى اى بود تا تجربه ى زبان كُشى كه در برخى كشورها( مانند فرانسه ) پيگيرى شد در ايران به اجرا در نيايد. 
بر خلاف ادعاى اين كشورها كه سابقه ى استعمارى گسترده اى هم داشتند، وجود يك زبان ميانجى به عنوان " زبان ملى " پيش از آن كه راهى براى پيشرفت و ترقى باشد، ابزار سياست يكسان سازى و بسط سلطه بر فرهنگ هاى كاملا متفاوت و ناهمگن بود.

ادامه

اقليم اهواز جای نفس کشیدن ندارد ، کجا باید فریاد زد ؟

اقليم اهواز جای نفس کشیدن ندارد ، کجا باید فریاد زد ؟

ادامه

نظام ولايت فقيه و زنده كردن نظريۀ آريائي توسط ناسيوناليسم نژادپرست پان فارسيسم

نظام ولايت فقيه و زنده كردن نظريۀ آريائي توسط ناسيوناليسم نژادپرست پان فارسيسم

ادامه