إيران

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش ششم

شهروندی زیست محیطی و نقد دولت

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش پنجم

به این دلیل " اومن " در یک تحلیل ادراکی در صدد است که به جای استقبال از رابطه ی میان ملت و شهروندی، آنها را از هم جدا کند.

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب- بخش چهارم

جایگاه شهروندی در ایران بسیار مبهم است، زیرا همانگونه که منشور شهروندی مطرح و ارائه گردید، شهروندی به طور تنگاتنگی به " دولت - ملت " مقید شده و بنابراین در عمل به عنوان یک ابزار قدرتمند انسداد اجتماعی عمل می کند. در نتیجه شهروندی هم موضوع بیرون ماندن و هم قرار گرفتن درون نظام سیاسی شده است.

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب- بخش سوم

در ایران اما روند قدرت یابی بیشتر دولت - به عنوان بستر طرح حقوق - نه از طریق به رسمیت شناختن جنبش های اجتماعی و ایجاد کانال های ارتباطی با آنها، بلکه از طریق سرکوب این جنبش ها و مسدود کردن هر گونه کانال ارتباطی با آنان محقق شد

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب- بخش دوم

در حالی که دولت توزیع کننده ی کلیه ی منابع اجتماعی است، محروم بودن برخی از گروه ها از برخی حقوق شهروندی یک دولت به معنی محروم بودن از مبنای سایر حقوق است. مبارزات گروه های متفاوت نشان می دهد که چگونه این گروه های حاشیه ای شده ی درون دولت مجبور بوده اند برای رفع محدودیت های غیر قابل توجیه بر اعمال شهروندی به سیستم فشار وارد کنند.

ادامه