إيران

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش هفتم

مبنای مادی شهروندی: درآمد شهروند

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش ششم

شهروندی زیست محیطی و نقد دولت

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش پنجم

به این دلیل " اومن " در یک تحلیل ادراکی در صدد است که به جای استقبال از رابطه ی میان ملت و شهروندی، آنها را از هم جدا کند.

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب- بخش چهارم

جایگاه شهروندی در ایران بسیار مبهم است، زیرا همانگونه که منشور شهروندی مطرح و ارائه گردید، شهروندی به طور تنگاتنگی به " دولت - ملت " مقید شده و بنابراین در عمل به عنوان یک ابزار قدرتمند انسداد اجتماعی عمل می کند. در نتیجه شهروندی هم موضوع بیرون ماندن و هم قرار گرفتن درون نظام سیاسی شده است.

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب- بخش سوم

در ایران اما روند قدرت یابی بیشتر دولت - به عنوان بستر طرح حقوق - نه از طریق به رسمیت شناختن جنبش های اجتماعی و ایجاد کانال های ارتباطی با آنها، بلکه از طریق سرکوب این جنبش ها و مسدود کردن هر گونه کانال ارتباطی با آنان محقق شد

ادامه