إيران

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش هشتم

آشکارترین موردی که شهروندی به صورت یک موقعیت ممتاز و مخصوص عده ای خاص عمل می کند از طریق نفی آن برای اقلیت ها ( قومی و مذهبی ) است. منشور شهروندی ادعا دارد که ایده ال همگان گرایی از طریق حقوق فردی را تجلی می بخشد.

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش هفتم

مبنای مادی شهروندی: درآمد شهروند

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش ششم

شهروندی زیست محیطی و نقد دولت

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب -بخش پنجم

به این دلیل " اومن " در یک تحلیل ادراکی در صدد است که به جای استقبال از رابطه ی میان ملت و شهروندی، آنها را از هم جدا کند.

ادامه

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال از منظر یک شهروند عرب- بخش چهارم

جایگاه شهروندی در ایران بسیار مبهم است، زیرا همانگونه که منشور شهروندی مطرح و ارائه گردید، شهروندی به طور تنگاتنگی به " دولت - ملت " مقید شده و بنابراین در عمل به عنوان یک ابزار قدرتمند انسداد اجتماعی عمل می کند. در نتیجه شهروندی هم موضوع بیرون ماندن و هم قرار گرفتن درون نظام سیاسی شده است.

ادامه