فیلم

عبادان ، نفت و ویرانی های جنگ

عبادان ، نفت و ویرانی های جنگ

watch

شعارهای اعتراضی مردم عرب در حضور علی شمخانی وزیر سابق دفاع

شعارهای اعتراضی مردم عرب در حضور علی شمخانی وزیر سابق دفاع

watch

تظاهرکنندگان عرب به اعدام فعالان اعتراض می کنند

تظاهر کنندگان به اعدام فعالان عرب در ملأ عام اعتراض می کنند.

watch

تظاهرات خیابانی مردم عرب اهواز

فیلم آرشیوی از تظاهرات اعتراضی مردم عرب اهواز در سال 2005 پس از فاش شدن بخشنامه دولتی صادره از دفتر رئیس جمهور وقت برای تغییر ترکیب جمعیتی مناطق عرب نشین به هدف تبدیل مردم عرب به اقلیت طی 10 سال

watch