اهواز


روز جهانی کارگر تجلی گاه مبارزات دمکراتیک ملتها

اول ماه مه مصادف با یازدهم اردیبهشت روزجهانی کارگراست. اتحادیه های کارگری در بیشتر کشورها این روز را به مثابه تنها عیدی که ریشهاش در آسمان نیست، با برگزاری تظاهرات خیابانی به روز جشن و سرور خود تبدیل کرده اند. کارگران شاغل در این روز جهتم، تعدیل اوضاع جامعه بویژه بخش کم درآمد و بیکاران آن، بشکل وسیعی در این حرکت جمعی شرکت کرده و با یادآوری جانفشانی و از خود گذشتگی های همقطاران کارگر خویش در شیکاگوی آمریکا که در سال 1886 جهت تعدیل شرایط - و کاهش ساعات کار مبارزه کرده بودند گرامی می دارند.

ادامه