اهواز


بریتانیا صدور حکم اعدام برای چهار فعال مدنی عرب را محکوم کرد

ولیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه 24-8-2012 صدور حکم اعدام درحق چهار تن از فعالان مدنی عربهای ایران که در ماه ژوئن از سوی جمهوری اسلامی ایران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند را به شدت محکوم کرده و آنرا "شرم آور" توصیف کرد.

ادامه

به یاد منصور مشرف و مبارزه او علیه ظلم و بیداد

مریم - م فیق منصور مشرف، کە در اهوازمتولد شدە بود جزانبوە جوانان پرشوری بود کە درپی انقلاب 57 در شهرهای خوزستان، بە هواداری ازسازمان چریکهای فدایی خلق ایران وفعالیتهای سیاسی واجتماعی برخواستند. پس ازاستقراردوبارە اختناق و سرکوب و پیگرد احزاب سیاسی، شوراهای کارگری وسازمانهای مردم نهاد فرهنگی، دراستان خوزستان، رفیق منصورمشرف نیزمانند هزاران فعال دیگر خوزستانی، مجبوربە ترک شهر زادگاهش اهواز گردید و ازآنجا عازم تهران شد. وی در سال 62 پس از برقراری تماس با یکی از تشکیلات محلی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) درتهران کە من نیز عضو آن بودم رسما بە عضویت سازمان درآمد وفعالیتهای پرثمری را در تشکیلاتی کە عضوآن بود، پیش برد. پس از رفتن بە دانشگاە افسری، ارتباط تشکیلاتی وی دگرگون شد وتحت مسولیت رفیق دیگری، فعالیت های سیاسی واجتماعی اش را دنبال نمود. رفیق منصور، پس از اخذ لیسانس زبان عربی بە تدریس زبان عربی دردانشگاە افسری مشغول شد.

ادامه

جمع آوری کتاب و دست نوشتهها در بازرسی بند زندانیان سیاسی زندان کارون

روز چهارشنبه گذشته نیروهای حفاظت سازمان زندان های استان خوزستان وارد بند سیاسی زندان کارون شدند و همه کتابها، دفترها و دست نوشتههای زندانیان را با خود بردند. به گزارش سایت ملی - مذهبی این ورود و بازرسی زندانیان و وسابل شخصی آنها به صورت ناگهانی بوده به نحوی که حتی مسئولان و رئیس زندان کارون نیز از این اقدام بیخبر بودهاند.

ادامه

دیده بان حقوق بشر: از اعدام فعالان عرب جلوگیری کنید

) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که قوه قضاییه ایران باید هر چه سریع تر دستور اعدام پنج نفر از فعالان مربوط به اقلیت قومی عرب در ایران را لغو و به وکلا و اعضای خانواده آنها اجازه دهند تا با ایشان در زندان دیدار کنند. به دنبال گزارش های مربوط به اعدام چهار نفر عرب به اتهام فعالیت های تروریستی که به تاریخ 17 ژوئیه 2012 منتشر شد، دیده بان حقوق بشر نگرانی جدی خود را در مورد امنیت جانی این افراد و سایر بازداشت شدگان ایرانی عرب تبار ابراز داشت.

ادامه

رژیم عرب ستیز جمهوری اسلامی حکم اعدام پنج فعال اهوازی دیگر را صادر کرد

در تماسى از سوى نزديکان 5 فعال عرب ايرانى دیگر با "العربيه" روز يکشنبه 22-7-2012 اعلام شد که قوه قضائيه حکم اعدام اين 5 تن را صادر کرده است. اين افراد که با اتهام هاى سياسى بازداشت شده اند، از سوى دادگاه جمهورى اسلامى ايران، متهم به "محاربه با خدا و رسولش" شده اند و به آنها اتهام اقدام عليه امنيت ملى زده شده است.

ادامه