اهواز


چرا تالاب فلاحیه در لیست دولتی تالاب های اولویت دار نیست؟

تالاب فلاحيه از سال ١٩٧٥ تا به امروز در ليست مونترو (Montreux ) ،كنوانسيون رامسر ثبت شده است. اين ليست تالاب‌ های ثبت شده در معاهده رامسر را دربرمی‌گیرد که با خطر نابودی روبه‌رو هستند .شايان ذكر است كه تالاب فلاحيه با وسعت ٤٠٠،٠٠٠هكتار، بزرگترين تالاب ايران بشمار ميرود و چهارمين تالاب بين المللي حساب مى ايد.

ادامه

مشاركت هيأتى از عربهاى اهوازى در كنفرانس مجاهدين خلق در پاريس

مشاركت هيأتى از عربهاى اهوازى در كنفرانس مجاهدين خلق در پاريس

ادامه

اظهارات مسؤولان نظام درباره نامهاى تاريخى وتدريس زبان عربى در اهواز

اظهارات مسؤولان نظام درباره نامهاى تاريخى وتدريس زبان عربى در اهواز

ادامه

آهنگ عرب كش، مقدمه اى براى زدودن قبح عرب كشى در ايران

آهنگ عرب كش، مقدمه اى براى زدودن قبح عرب كشى در ايران

ادامه

در برابر موج عرب ستیزی در ایران بایستیم

در برابر موج عرب ستیزی در ایران بایستیم

ادامه