تپه های باستانی مراونه اهواز، زير آب مي روند


درحال حاضر 5 تپه باستاني مراونه اهواز که در محدوده زمين هاي کشاورزي توسعه نيشکر قرار گرفتهاند با آغاز فصل آبياري، آبگيري شده است. اين درحالي است که آبگيريهاي انجام شده، محوطه هاي باستاني را دچار مخاطراتي کرده است.
خبرگزاري ميراث فرهنگي گروه ميراث فرهنگي از آنجايي که تپههاي مراونه اهواز در محدوده زمينهاي کشاورزي توسعه نيشکر قرارگرفتهاند با آغاز فصل آبياري، زمين هاي نيشکر دوباره آبگيري شده و طبق گفته دوستداران ميراث فرهنگي و ساکنين روستاهاي مراونه آبگيريهاي انجام شده باعث ايجاد مخاطراتي براي محوطههاي باستاني شده است.
 
به گزارش CHN؛ با آغاز فصل آبياري، يک شرکت توسعه نيشکر اقدام به آبياري اراضي و محوطههاي باستاني کرده است. اين درحالي است که تپههاي باستاني مروانه مورد تاييد متوليان ميراث فرهنگي است و طبق پيگيريهاي انجام شده هنوز به ثبت ملي نرسيده است.
 
درحالي تپههاي باستاني مراونه اهواز توسط يک شرکت توسعه نيشکر آبگيري شدهاند که اين موضوع از سوي دوستداران و اهالي روستاهاي مراونه به اطلاع متوليان ميراث فرهنگي رسيده است. اين درحالي است که باستاني بودن اين منطقه مورد تاييد متوليان ميراث فرهنگي است اما به دليل عدم توافق با شرکت مذکور هنوز به نتيجه قابل توجهي نرسيدهاند.
با وجود حفاريها و تعرضهايي که از گذشته تاکنون درحال انجام است و با آبگيريهاي انجام شده ضروري است که اين محوطه تاريخي به سرعت ثبت و تعيين عرصه و حريم شود، و حتي اگر شرکت توسعه نيشکر سندي مبني بر مالکيت تپهها دارد با واگذاري آن به ميراث فرهنگي از تخريب آن جلوگيري کند.
محوطه باستاني مراونه داراي 5 تپه است که در محدوده زمينهاي کشاورزي توسعه نيشکر قرار گرفته است.