چرا تالاب فلاحیه در لیست دولتی تالاب های اولویت دار نیست؟

 
شیماء سيلاوى
 
تالاب فلاحيه از سال ١٩٧٥ تا به امروز در ليست مونترو (Montreux ) ،كنوانسيون رامسر ثبت شده است. اين ليست تالاب‌ های ثبت شده در معاهده رامسر را دربرمی‌گیرد که با خطر نابودی روبه‌رو هستند .شايان ذكر است كه تالاب فلاحيه با وسعت ٤٠٠،٠٠٠هكتار، بزرگترين تالاب ايران بشمار ميرود و چهارمين تالاب بين المللي حساب مى ايد.
متأسفانه نام اين تالاب در هيچ جاى گزارش "طرح حفاظت از تالاب هاى ايران ,سند طرح هاى اولويت دار " كه با همانگي سازمان حفاظت از محيط زيست و برنامه عمران سازمان بين الملل UNDP به تدوين در امده ذكر نشده است  
.
 اين گزارش بر عكس بقيه گزارش ها تنها به زبان فارسى تدوين شده و نسخه ى انگليسي ان در وبسايت "طرح حفاظت از تالابهاى ايران " به  انگليسي "Conservation of Iranian Wetlands Projects"  پيدا نميشود . 
تالاب فلاحيه ٤٢ سال است كه در اين ليست قرار دارد ولى متأسفانه سهمى از بودجه سازمان هاى دولتى و بين المللى نبرده است. 
چهار ده بى اعتنائي مسؤولين به حفاظت تالاب ها  ،تخريب ،الودگى هاى ناشى از پروژه هاى نفتى كه با كمترين هزينه سعى به استخراج بيشترين مقدار نفت دارند ،سد سازى بى رويه و بى برنامه و بدون مطالعات كافى و سياست هاى متعمدانه دولت هاى گذشته و حالى براى راندن شهروندان عرب از سرزمين اجدادیشان و ايجاد تغييرات دموگرافىک در جمعيت از جمله دلائل إيجاد اين گونه مشكلات زيست محيطي براى مردم اين منطقه شده اند .
 اهالى بومى عرب تنها از راه صيد ماهى و كشاورزي قوت روزانه خود را تأمين ميكنند و تخريب اكوسيستم و محيط زيست اين منطقه برابر است با بي خانمان شدن هزاران خانوار بومى و روستايى در مناطق مختلف اقليم اهواز .